کارشناسی ارشد

حسابداری

حسابداری مدیریت

مدیریت بازرگانی - یازاریابی

مهندسی معماری

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) - سنجش از دور

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) - سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهندسی کشاورزی - آبیاری زهکشی

مهندسی کشاورزی - منابع آب

مهندسی منابع طبیعی - آبخیز