کاردانی

حسابداری - کاردانی پیوسته و ناپیوسته

مدیریت بازرگانی - کاردانی ناپیوسته

مدیریت صنعتی  - کاردانی ناپیوسته

امورزراعی باغی - گیاهپزشکی  صنایع غذایی - کنترل کیفیت - کاردانی پیوسته

کامپیوتر - نرم افزار - کاردانی پیوسته

معماری - نقشه کشی معماری - کاردانی پیوسته

الکترونیک - الکترونیک عمومی - کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک - برق صنعتی - کاردانی پیوسته

کارهای عمومی ساختمان - کاردانی پیوسته