آموزش مجازی

راهنمای ورود به سامانه کلاس آنلاین برای دانشجویان

وارد سایت www.samalive.ir شوید

گزینه ورود را کیلک کنید

ورود با سماسامانه را انتخاب کنید

نوع دانشگاه را غیر انتفاعی و نام دانشگاه آبان هراز را از بین گزینه ها انتخاب کرده و گزینه ورود را بزنید.

با نام کاربری (شماره دانشجویی) و رمز مربوطه (شماره شناسنامه) وارد سامانه شوید. 

درصورتی که استاد درس را فعال کرده باشد برای شما پیام (لیست کلاس‌های که شما به آن دعوت شده اید) عضویت در کلاس ارسال می شود. راهنمای ورود به سامانه کلاس آنلاین برای استادان گرامی


وارد سایت  www.samalive.ir شوید

گزینه ورود را کیلک کنید

ورود با سماسامانه را انتخاب کنید

نوع دانشگاه را غیر انتفاعی و نام دانشگاه آبان هراز را از بین گزینه ها انتخاب کرده و گزینه ورود را بزنید.

با نام کاربری (کد استادی) و رمز مربوطه وارد سامانه شوید. 

(رمز ورود را در سامانه آموزش دانشگاه در سایت دانشگاه تغییر دهید)

بعد از ورود  نیمسال 991 را انتخاب کنید و برای هر درس گزینه افزودن به سما کلاس را بزنید تا درس برای دانشجویان فعال شود.


کلیه آموزش های سامانه سمالایو :

آموزش کامل سمالایو
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/AllSamaliveCenter.mp4
آموزش تغییر منطقه زمانی
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/ChangeTimeZone.mp4
آموزش ساخت جلسات مجازی
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/CreateOnlineClass.mp4
آموزش نحوه برگزاری یک جلسه آنلاین
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClass.mp4
آموزش اشتراک گذاری فایل در جلسه آنلاین
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassFileShare.mp4
آموزش نحوه فعال سازی دسترسی در جلسه آنلاین
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassPermissions.mp4
آموزش نحوه زمانبندی جلسات مجازی
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassSchedule.mp4
آموزش نحوه برگزاری امتحان
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/ProfessorExam.mp4
آموزش ضبط جلسات مجازی
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/RecordOnlineClass.mp4
آموزش پنل دانشجو ها
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashborad.mp4
آموزش پنل دانشجو ها (موبایل)
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashboradMobile.mp4
آموزش برگزاری آزمون توسط دانشجو
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentExam.mp4
آموزش عضویت در کلاس توسط دانشجو
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentlessonRegister.mp4
آموزش ورود به سمالایو (دانشجو ها)
http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentLogin.mp4